Tom Indkøbskurv

Salgs- og leveringsbetingelser

Forsiden Salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser
Nr. 2012-001

CVR-30076060

 

1. Gyldighed

 

1. Salgs- og leveringsbe­tingelserne gælder for alle tilbud, salg og leveran­cer, med mindre andet er skriftligt aftalt.

 

2. Tilbud

 

1. Afgiver sælger tilbud, der ikke angiver særlig accept­frist, bort­falder tilbuddet, såfremt ac­cept ikke er kom­met frem til sælger senest 2 uger fra tilbuddets dato.

 

3. Pris

 

1. Alle anførte priser er i danske kroner og excl. moms.
2. Køber er forpligtet til indtil det aftalte leveringstidspunkt at acceptere ændringer i pri­sen som følge af doku­menterede forøgede om­kostninger for sæl­ger såsom ændringer i told, skatter, afgifter m.v. vedrørende den af­talte leverance.
3. Køber er endvidere forpligtet til indtil le­vering at acceptere ændringer i prisen som følge af ændringer i prisen fra sælgers leveran­dør.

 

4. Betaling

 

1. Betaling skal ske senest den dato, der er anført i ordre-bekræftel­se eller faktura, som sidste ret­tidige be­talingsdag.
2. Såfremt der ikke er an­givet sidste rettidige betalings­dag, skal betaling ske kontant ved levering.
3. Hvis levering udskydes på grund af købers for­hold (fordrings-haver­mora) er køber forplig­tet til at foretage en­hver betaling til sæl­ger, som om levering var sket til aftalt tid.
4. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er sælger beretti­get til at beregne morarenter efter sæl­gers til enhver tid gæl­dende mora-rentesats.
5. Køber er ikke berettiget til at modregne eventu­elle mod­krav, som ikke er skriftligt anerkendt af sælger og har ikke ret til at tilbage-holde nogen del af købesummen på grund af modfordrin­ger af nogen art.
6. Ejendomsretten til salgsgenstanden forbliver hos sælger, indtil købe­summen i sin helhed er er lagt.

 

5. Levering

 

1. Levering sker fra sæl­gers adresse, uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt af­tale med køber bringer salgs­genstanden til køber.
2. Leveringstid er angivet af sælger efter bedste skøn i overens-stemmel­se med de forhold, der for­eligger ved til­buddets fremsættelse / afta­lens indgåelse..
3. Ved ændrede forudsætnin­ger er sælger berettiget til at udskyde leverin­gen, men må uden ugrun­det ophold meddele køber den ændrede leverings­tid..
4. Hvis forsinkelse ved levering skyldes, at sælger er i en situa­tion, som angivet i punkt 12.3, udskydes le­verings­tiden med den tid, som hindringen va­rer. .
5. Begge parter er dog be­rettiget til ansvarsfrit at an­nullere aftalen, når hin­dringen har varet i mere end 3 måneder.

 

6. Installation og ibrug­tagning

 

1. Køber sørger - medmindre andet er skriftligt af­talt - for opstil­ling og installa­tion af salgsge­nstanden..
2. Såfremt sælger har fore­stået salgsgenstandens pla­cering og installation, er det sælger uvedkom­mende, om udstyrets anbringelse måtte have utilsigtet indflydelse på andet udstyr, installationer, bygninger m.v. eller påvirkes utilsig­tet af disse..
3. Køber har ansvaret for, at placering og instal­lation kan ske lovligt.
4. Det påhviler køber at sørge for, at lokalets klimafor­hold er afpasset salgsgen­standens beskaffen­hed med henblik på tilfredsstillende funktion, li­gesom det påhviler køber i god tid før levering og opstilling at drage omsorg for, at der fore­ligger eventuelle for­nødne tilladelser fra bygningsmyndigheder, arbejdstilsyn, elmyndig­heder, brand­væsen og eventuelt andre myndigheder.
5. Myndighedernes nægtelse af tilladelse til salgsgenstandens brug er sælger uvedkom­mende og beretti­ger ikke køber til at gøre mislig-holdelsesbe­føjelser gælden­de eller hæve købet.

 

7. Mangler og reklamation

 

1. Ved levering skal køber straks foretage en sådan under­søgelse af salgsgenstanden, som ordentlig for­retningsbrug kræver.
2. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal kø­ber straks efter mangelen er eller burde være opdaget give sælger skr­iftlig meddelelse herom samt anføre, hvori man­gelen be­står.
3. Såfremt køber har opda­get eller burde have opdaget man­gelen og ikke har reklameret som anført, kan han ikke senere gøre mangelen gældende.
4. Mangler opstået som føl­ge af overlast, usædvanligt brug eller almin­deligt slid om­fattes ikke af sælgers ansvar.
5. Efter sælgers frie valg kan mangler ved salgsge­nstanden af­hjælpes eller sæl­ger kan foretage omle­vering.
6. Sker afhjælpning eller omlevering i henhold til punkt 7.3 ikke inden rimelig tid, er køber under iagttagelse af dansk rets alminde­lige regler samt disse salgs- og leveringsbetingelser berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning, jfr. dog nedenfor.
7. Har køber ikke inden 6 måneder efter leverings­dato påbe­råbt sig en mangel over for sælger, kan han ikke senere gøre den gældende.8. Forandring eller indgreb i salgsgenstanden uden sæl­gers skrift­lige samtykke fritager sælger for en­hver forplig­telse.

 

8. Returnering

 

1. Salgsgenstanden modtages kun retur efter forudgående skrift-lig aftale.
2. Såfremt køber er beret­tiget til at ophæve han­delen, eller såfremt salgsgenstanden retur­neres til sælger med hen­blik på ombytning eller afhjælp­ning af mangler, skal salgsgenstanden fremsendes til sælger i original emballage og for købers regning og risiko.
3. I det omfang sælger på­føres forsendelsesom­kostninger m.v., er sælger berettiget til at kræve disse refunderet af køber og mod-regne disse i købers eventuel­le krav mod sælger.

 

9. Salgsgenstanden

 

1. Køber/bruger har over for sælger beskrevet sit behov for salgs-genstandens an­vendelse.
2. Sælger er ikke ansvarlig for, om denne beskrivel­se måtte være fyldest­gørende.
3. Køber/bruger er gjort nøje bekendt med salgs­genstandens kapacitet og faciliteter, og sælger har derfor intet an­svar, såfremt dette ikke dæk­ker køber / brugers behov.
4. Det er købers / brugers ansvar at råde over kva­lificeret personale ved salgsgenstandens anvendelse, både ved oplæring, igang-sætning og ved den lø­bende drift.
5. Prisen inkluderer ikke eventuelle senere udvi­delser eller forbed­rin­ger af salgs­gen­standen, herunder leveret pro­grammel.

 

10. Ophavsret

 

1. Sælger eller sælgers leverandører har ophavs­retten til le­veret programmel. Køber erhverver alene en ikke-eksklusiv brugsret.
2. Køber / bruger er uberet­tiget til at disponere over programmel på anden må­de, end ved egen anven­delse i eget maskinel.
3. Programmellet må ikke direkte eller indirekte stilles til tredjemand disposition, ligesom det under ingen om­stæn­dig­heder må kopieres, her­fra dog undtaget normal sik­ker­hedskopiering.
4. Køber / bruger er erstat­ningsansvarlig over for sælger eller anden ophavsrettighedshaver ved enhver form for overdra­gelse til tredjemand, ube­rettiget kopiering eller lignende af pro­grammellet.
5. I øvrigt henvises til de for det enkelte programmel gældende licens-regler.

 

11. Garanti

 

1. Det i det følgende anførte indskrænker ikke en eventuel videregående garanti fra sælgers underleverandør / producent.
2. Sælger yder - medmindre andet er skriftligt aftalt - garanti i 12 måne­der for nye salgsgenstande og i 3 måneder for brugte salgsgenstande, uanset det under punkt 7 anførte. Garantiperioden løber fra le­verings-dato­en.
3. I garantiperioden udbed­rer sælger inden for normal ar­bejdstid fejl i salgsgenstanden, som hindrer dets normale funktion.
4. For så vidt angår fejl i solgte programmer, ud­bedrer sælger alene fejl, der medfører væ­sentlige forringelser i pro-grammellets beskrevne egenskaber i forhold til bruger-vejledning og kun såfremt program­mellet er udarbejdet af sælger.
5. Garantien omfatter nød­vendige udgifter til reservedele og arbejds­løn efter sælgers skøn.
6. Alle garantireparationer foretages efter indlevering på sæl­gers værksted eller på et andet af sælger bemyndi­get værksted.
7. Garantien omfatter ikke:
a. transport af varerne til / fra reparationssted,
b. defekter, opstået som følge af overlast / mis­brug i strid med betje­nings­for­skrifterne,
c. slitage på disketter, farvebånd, typehjul og lig­nende tilbehør,
d. skader eller tab, opstå­et som følge af syste­mets manglende funktionsduelighed.
8. Garantien bortfalder:
a. Såfremt andre end fabri­kanten, sælger eller en af sælger bemyndiget har foretaget ændringer el­ler gjort indgreb i det leverede,
b. Såfremt varen har været tilsluttet ukorrekt s­pæn­ding, strømart eller lignen­de.
c. Såfremt der i garanti­perioden konstateres fejl eller mangler ved varen, skal køber / bruger straks rette hen­vendelse til sælger, idet garan­tien ellers bortfalder.

 

12. Ansvarsbegrænsning

 

1. Et eventuelt erstat­ningskrav over for sæl­ger kan ikke overstige faktura­beløbet excl. moms for den solgte gen­stand.
2. Sælger er ikke ansvarlig for omsætningstab, driftstab, tidstab, avancetab eller lignen­de in­direkte tab hos køber/bruger, herunder som følge af for­sinkelse med levering eller mangler ved salgsgenstanden.
3. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sæl­ger, såfremt de for­hindrer aftalens op­fyldelse eller gør op­fyldelsen urime­lig byrdefuld for sælger:
a. Arbejdskonflikt og en­hver anden omstændighed, som par­terne ikke er herre over, så som bra­nd, krig, udløsning af atomenergi, mobili­sering eller ufor­udsete mili­tærind­kaldelser af til­svaren­de omfang, re­kvirering, beslaglæg­gel-se, valu­tarestrik­tioner, oprør og uroligheder, mangel på trans­portmid­ler, almindelig vare­knaphed, restriktio­ner af drivkraft samt mang­ler ved eller for­sinkel­se af leveran­cer fra under­leveran­dører, som skyl­des nogle af de i dette punkt nævnte om­stændigheder.
4. Det påhviler sælger uden ugrundet ophold skrift­ligt at underrette køber, såfremt der ind­træffer omstændigheder som nævnt i punkt 12.3.

 

13. Produktansvar

 

1. I det omfang intet andet følger af ufravigelige lovbe­stemmelser, gælder følgen­de vedrørende sæl­gers produk­tansvar:
2. Sælgeren er ikke ansvarlig for formuetab, som ikke er en følge af en af sæl­gerens erstatningsansvar omfattet person- eller tings-skade. Sælgeren er heller ikke ansvarlig for følgende formue-tab, selv om de er en følge af en af sælgerens erstatnings-ansvar omfattet person- eller tingsskade:
a. Tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genfremstille, omlevere, omgøre, reparere, tilintetgøre, bortfjerne eller træffe tilsvarende for-anstaltninger med hensyn til defekte produkter eller ydelser,
b. Omsætningstab, driftstab, tids­tab, avan­cetab eller lignende in­direkte tab,
c. Bøder eller tilsvarende, herunder ”punitive damages”.
3. Sælgerens produktansvar omfatter heller ikke ansvar for:
a. Skade på selve salgsgenstanden
b. Skade eller tab forårsaget af produkter eller ydelser, der benyttes ved drift af luftfartøj, eller til ”off-shore”-installationer, og som er medvirkende årsag til haveri eller fare herfor.
c. Skade på ting køberen har i sin varetægt, eller som køberen har påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere eller på anden måde bearbejde eller behandle.
4. Sælger er alene ansvar­lig for direkte fysisk skade. Tab af data, herunder enhver form for program­mel samt enhver udgift til omkørsel eller lig­nende er sælger ikke ansvarlig for.

 

14. Transport af rettigheder og pligter

 

1. Sælger er berettiget til at overdrage samtlige rettig­heder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

 

15. Tvistigheder

 

1. Eventuelle tvister ved­rørende aftaler mellem køber og sælger skal afgøres af retten i Hvidovre.